Browsing Category

Tư vấn

Lập luận bằng ví dụ

Một lập luận vững chắc cho phát biểu “McGraw chắc chắn sẽ thắng” đòi hỏi một mẫu thử đại diện cho toàn bộ dân chúng tham gia bỏ phiếu. Không dễ dàng xây dựng một mẫu…

Lập luận bằng ví dụ

Lập luận bằng ví dụ có nghĩa là đưa ra một hay nhiều ví dụ cụ thể để hỗ trợ một lập luận quy nạp.Phụ nữ thời kỳ xa xưa thường lấy chồng từ khi rất trẻ. Juliet trong…

Hình thành một lập luận ngắn

Vài nguyên tắc chungChương 1 đưa ra một số nguyên tắc chung để hình thành một lập luận ngắn. Từ Chương 2 đến Chương 6 sẽ thảo luận những kiểu lập luận ngắn cụ thể.1.…